باکتریولوژی

درس
اطلاعات تکمیلی

به منظور انتقال به درس بعدی لطفا بر روی گزینه “علامت گذاری به عنوان تکمیل شده ” کلیک کنید .

لطفا امتیاز دهید

0 / 5

رتبه صفحه شما:

بروسلا ها کوکوباسیل های گرم منفی کوچکی بطول تقریبی 5/0-7/0 میکرون  هوازی, داخل سلولی اختیاری , غیرمتحرک, کپسول دار , فاقد اسپور , اکسیداز مثبت , کاتالاز مثبت واوره آز مثیت هستند. بعضی از گونه های بروسلا SH2  مثبت هستند.

بروسلا دارای گونه های متعددی است که براساس میزبان طبیعی انها را نامگذاری میکنند . مهمترین گونه های بروسلا که انسان را درگیر میکنند عبارتند از بروسلا آبورتوس( میزبان  گاو ) –بروسلا ملی تنن سیس (میزبان بز و گوسفند)  –بروسلا سوئیس ( میزبان خوک ) و بروسلا کانیس ( میزبان سگ ).

بروسلا ملی تن سیس در جریان رشد تصاعدی قطعات غشائ خارجی را آزاد میکند که پروتئین های بزرگ این قطعات معادل ompA در غشا ئ خارجی E.coli است. در محیط های کشت رشد آهسته های دارند و بروسلا آبورتوس به 5%-10% Co2  نیاز دارد ولی بقیه گونه ها در اکسیژن هوا رشد میکنند. کلنی های کروی وبه انداره 2-7 میلی متر است.

برای متمایز کردن گونه های بروسلا از کروماتوگرافی گاز مایع ( استر های متیل اسید چرب ) استفاده میشود. بروسلا ملی تن سیس و سوئیس 4 بیووار و آبورتوس 8 بیووار دارد. معیار تفکیک آزمایشگاهی  گونه ها براساس نیاز به Co2  , تولید SH2 , رشد در حضور رنگ های فوشین قلیایی و تیونین است.

انتی ژ ن ها و شاخص های ویرولانس باکتری بروسلا

محتوای LPS بروسلا از انتروباکتریاسیه متفاوت است. در LPS این باکتری 2 شاخص آنتی ژن مهم A (آبورتوس ) و M (ملی تن سیس ) وجود دارد و همچنین یک Ag Li شبیه Ag vi سالمونلا وجود دارد. واکنش متقاطع بین گونه ها , یرسینیا انتروکولیتیکا  , فرانسیلا تولارسیس  , ویبریو کلرا و سالمونلا گزارش شده است.  LPS بروسلا فاقد قند هپتوزدر core  است. توانایی بقا و تکثیر داخل سلولی از خصوصیات اصلی بروسلا است. باکتری با سرم پوشیده شده و فاگوسیت میشود ولی در داخل سلول از ادغام فاگوزوم به لیزوزوم ممانعت میکند.

بروسلا آبورتوس تمایل ویژه ای به بافت جنین گاو دارد . اریتریتول یک الکل 4 کربنه محصول جنینی است که در جفت و آمنیون و بافت آلانتوئید وجود دارد این ماده توسط باکتری مصرف شده و به عنوان عاملی برای رشد و بیماریزایی عمل میکند .

تشخیص آزمایشگاهی

بروسلا ها با روش معمولی رنگ آمیزی گرم بخوبی رنگ نمیگیرند و بصورت ضعیف رنگ میشوند لذا برای واضح تر دیده شدن در زیر میکروسکوپ جذب رنگ سافرانین را تا 2 دقیقه افزایش میدهند ( بطور معمول 30 ثانیه است.).

تشخیص سرولوژی با آگلوتیناسیون استاندارد لوله ای روش مناسبی است. تیتر بالای 80/1  در   IgG  آگلوتینه کننده بیانگر عفونت فعال است.

تمام تست های سرولوژی شناسایی بروسلا برمبنای آنتی بادی علیه LPS سویه های صاف باکتری است.

محیط های کشت:

محیط کاستاندا بی فازیک ( برای نمو نه های خونی) و محیط کشت بروسلا آگار  ,ترپتیکیز سوی آگار با 5% خون دفیبرینه گوسفند , برین هارت اینفیوژن اگار و شوکولات اگار برای کشت استفاده میشود. محیط ها پس از کشت در شرایط 10%  CO2و درجه حرارت 35-37 درجه سانتی گراد به مدت 3 هفته نگهداری میشود.

مثبت شدن کشت باکتری تا حدودی وابسته به حاد ویا  مزمن بودن بیماری بستگی دارد. 50 تا 80درصد کشت خون های مراحل حاد مثبت است ولی تنها 5% مراحل مزمن مثبت میشود  بنابراین برای تشخیص قطعی بیماری از تست های سرولوژی رایت و کومبس رایت و 2ME استفاده میشود. کلنی های بروسلا روی محیط کشت بلاد آگار صاف محدب , نیمه شفاف و غیر همولیتیک است.

امروزه روش های مولکولی برای تشخیص افتراقی بیووارهای مختلف در دسترس می باشد.

در نهایت با توجه به اینکه بروسلا ها بسیار خطرناک هستند اذا طبقه بندی انها باید در آزمایشگاه های با احتیاط مناسب سلامت بیولوزیک انجام شود.

دکتر محمد آهنجان

دانشیار میکروبشناسی  گروه میکروب شناسی و ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

اسکرول به بالا