ویروس شناسی

درس
اطلاعات تکمیلی

به منظور انتقال به درس بعدی لطفا بر روی گزینه “علامت گذاری به عنوان تکمیل شده ” کلیک کنید .

لطفا امتیاز دهید

0 / 5

رتبه صفحه شما:

 

ویروس هپاتیت A ویروسی است از خانواده پیکورنا ویریده و از جنس هپاتوویروس می باشد، این ویروس دارای ژنوم RNA تک رشته ای غیر قطعه قطعه سنس مثبت و دارای حدود  bp7500 می باشد و دارای پوشش و تقارن مکعبی (به شکل آیکوساهدرال) که به اندازه 30-28 نانومتر دیده می شود. این ویروس دارای یک سروتایپ و چندین ژنوتایپ می باشد که 30% از وزن ویروس را RNA و 70% را پروتئین تشکیل می دهد.

ژنوم ویروس هپاتیت A دارای سه ناحیه می باشد:

 1- Non coding regions که هیچ پروتئینی را کد نمی کند ولی برای کنترل ژن های ویروس نقش ایفا می کند.

2- Capsid protein regions که پروتئین های ساختمانی (VP1, VP2, VP3, VP4 ) را کد می کند.

3- Non structural protein regions که حدود هفت پروتئین غیر ساختمانی را کد می کند.

ویروس هپاتیت A به همراه ویروس های هپاتیت B, C, D, E, G در سلول های کبدی تکثیر پیدا کرده و باعث ایجاد اختلال در سلول های کبدی و آنزیم های کبدی می شود و ایجاد هپاتیت را می کند.

ویروس های که ایجاد هپاتیت را می کنند دسته ای از راه گوارشی و از طریق مواد غذائی و آب انتقال پیدا می کند مثل هپاتیت A و E که به آنها هپاتیت عفونی گفته و دسته ای از راه فرآورده های خونی منتقل می شوند مثل هپاتیت B و C که به آنها هپاتیت سرمی می گویند.

 ویروس هپاتیت A از راه آب و مواد غذائی و استفاده از موجودات آبزی آلوده و همچنین از راه جنسی می تواند منتقل شود و باعث ایجاد هپاتیت حاد می گردد. این ویروس از راه گوارشی منتقل و در سلول های اپیتلیال تکثیر یافته و سپس از طریق سیستم خونی به سلولهای کبد منتقل می شود و باعث ویرمی خفیف در افراد آلوده می شود همچنین از طریق مدفوع دفع می گردد. دوره کمون این این بیماری 6-2 هفته و به طور میانگین حدود 4 هفته می باشد.

ویروس هپاتیت A اسید و گرما (pH=1 و دمای 60 درجه سانتی گراد را به مدت دو ساعت) و به اتر 20% مقاوم است و در دمای 25 درجه سانتی گراد به مدت یک ماه و در دمای 20- درجه سانی گراد برای سالها می تواند قدرت بیماریزائی خود را حفظ نماید. این ویروس در شرایط اتوکلاو و جوشاندن به مدت 5 دقیقه و گرمای خشک (180 درجه سانتی گراد) به مدت یک ساعت ویروس را تخریب و در دمای 85 درجه سانتی گراد به مدت یک دقیقه در مواد غذائی غیر فعال می گردد.

 

اسکرول به بالا